Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020r. poz.713) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 25 września 2020r. o godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Gminy.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj.  od  04.09.2020r. do 18.09.2020r.
5.Informacja o realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami.
6.Działalność Gminy na rzecz ograniczania bezrobocia i rozwiazywania problemów bezrobotnych w I półroczu 2020r.
7.Informacja z wykonania budżetu za  I półrocze 2020 roku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XX.115.2020 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2020 roku .
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rząśnik.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik.
11.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Bielino, Dąbrowa, Gołystok, Grodziczno, Józefowo, Komorowo, Nowy Lubiel, Nury, Ochudno, Osiny, Ostrówek, PGR Rząśnik, Plewica, Porządzie, Rogóźno, Rząśnik, Stary Lubiel, Wielątki, Wielątki Folwark, Wincentowo, Wola Polewna, Wólka Folwark, Wólka Lubielska, Wólka Przekory oraz Wólka Wojciechówek.
13.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Bielino, Dąbrowa, Gołystok, Grodziczno, Józefowo, Komorowo, Nowy Lubiel, Nury, Ochudno, Osiny, Ostrówek, PGR Rząśnik, Plewica, Porządzie, Rogóźno, Rząśnik, Stary Lubiel, Wielątki, Wielątki Folwark, Wincentowo, Wola Polewna, Wólka Folwark, Wólka Lubielska, Wólka Przekory oraz Wólka Wojciechówek.                                                                  
14.Podjęcie uchwał:
a)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2020– 2027,
b)w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik  na rok 2020.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Rząśniku
Grzegorz Gołębiewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2020 15:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 91
18 września 2020 15:50 (Adam Koczkodon) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)