Zarządzenia

Zarządzenie Nr 24.2015 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2015r.


Zarządzenie Nr 24.2015

Wójta Gminy Rząśnik

z dnia 25 lutego 2015r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2015r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze późn.zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118) oraz uchwały Rady Gminy Rząśnik Nr III.12.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok Wójt Gminy Rząśnik zarządza, co następuje: 

 

§1.

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku mający na celu przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik zgodnie z treścią załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

Powierzyć wykonanie zarządzenia Zastępcy Wójta Gminy Rząśnik.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i polega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnik, na tablicy ogłoszeń Gminy Rząśnik oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rząśniku.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lutego 2015 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 1077
02 marca 2015 13:19 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [z24.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 marca 2015 10:12 Adam Koczkodon - Usunięcie załącznika [z24.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 marca 2015 10:11 Adam Koczkodon - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)