Zarządzenia

Zarządzenie Nr 30.2015 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik.

Zarządzenie Nr 30.2015

Wójta Gminy Rząśnik

z dnia 18 marca 2015 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z dnia 2013r.,poz. 594 z poźn. zm.) i art. 15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2014 r.,poz. 1118 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§1.

 

1.   W celu rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego w 2015r. podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu na terenie Gminy Rząśnik powołana zostaje Komisja Opiniująca w następującym
składzie:

1)          Paweł Abramczyk

2)          Grażyna Kamińska

3)          Karol Kołakowski

 

2.  Komisja obowiązana jest rzetelnie i obiektywnie wykonywać powierzone jej czynności,
kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

 

§2.

 

Przedmiotem pracy Komisji Opiniująca jest zaopiniowanie z ofert podmiotów spełniających wymogi formalne w/w projektu.

 

§3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępy Wójta.

 

§4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2015 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 816
18 marca 2015 14:48 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [z30.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 marca 2015 14:48 Adam Koczkodon - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)