Zarządzenia

Zarządzenie Nr 31.2015 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2015r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik


Zarządzenie Nr 31.2015

Wójta Gminy Rząśnik

z dnia 19 marca 2015 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2015r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r.,poz.594 z późn. zm.) w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2014 r.,poz. 1118 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 §1.

 

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Opiniującej dokonuje się końcowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 30.2015 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 17.03 2015 roku na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji - dla Wiejskiego Klubu Sportowego „Rząśnik" ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik w wysokości 80 000.00 zł słownie (osiemdziesiąt tysięcy złotych).

 

§2.

 

Powierzyć wykonanie zarządzenia Zastępcy Wójta.

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnik i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Ponadto oferent zostanie powiadomiony pisemnie o przyznaniu dotacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2015 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 814
04 maja 2015 12:36 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [z31.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 maja 2015 12:36 Adam Koczkodon - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 maja 2015 12:35 Adam Koczkodon - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)