Zarządzenia

Zarządzenie Nr 53.2015 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 01 czerwca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2015r. w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym

Zarządzenie Nr 53.2015

Wójta Gminy Rząśnik

z dnia 01 czerwca 2015r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2015r. w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze późn.zm.) w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§1.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Opiniującej dokonuje się końcowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem 46.2015 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 05 maja 2015r. na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym, w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji - dla Stowarzyszenia „Klubu Srebrnego Wieku" ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik w wysokości 10 000.00 zł słownie (dziesięć tysięcy złotych).

 

§2.

Powierza się wykonanie zarządzenia Zastępcy Wójta.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnik i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmijtjy. Ponadto oferent zostanie powiadomiony pisemnie o przyznaniu dotacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2015 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 941
16 czerwca 2015 13:54 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [z53.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 czerwca 2015 13:54 Adam Koczkodon - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)