Zarządzenia

Zarządzenie Nr 84.2015 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2016r.

Zarządzenie Nr 84.2015

Wójta Gminy Rząśnik

z dnia 25 stycznia 2016r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2016r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Rząśnik Nr XVI.77.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku Wójt Gminy Rząśnik zarządza, co następuje:

 

§1.

 

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku mający na celu przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik zgodnie z treścią załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

 

Powierzyć wykonanie zarządzenia Zastępcy Wójta Gminy Rząśnik.

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i polega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnik, na tablicy ogłoszeń Gminy Rząśnik oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rząśniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2016 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 1024
25 stycznia 2016 13:02 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [z84.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2016 12:48 Adam Koczkodon - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)