Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XL/182/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu i flagi Gminy Rząśnik.

UCHWAŁA Nr XL/182/2010
Rady Gminy Rząśnik
z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie ustalenia zasad używania herbu i flagi Gminy Rząśnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/28/07 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie ustanowienia symboli Gminy Rząśnik Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się następujące zasady używania herbu i flagi Gminy Rząśnik:

1.  Wykorzystanie herbu i flagi gminy powinno być dokonywane w okolicznościach i warunkach zapewniających poszanowanie tych symboli.

2.  Herb Gminy Rząśnik może być umieszczany:

a)  w pomieszczeniach i salach posiedzeń organów Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rząśnik,

b) na blankietach i drukach urzędowych Gminy Rząśnik,

c)  na stronie internetowej Urzędu Gminy Rząśnik,

d) na upominkach, nagrodach, dyplomach okolicznościowych, wydawnictwach lub innych przedmiotach promujących Gminę Rząśnik,

e)  na tablicach z nazwami ulic, placów,

f)  na gmachach i budowlach gminnych,

g)  na ustawionych przy wjeździe na teren gminy „witaczach",

h) na wizytówkach radnych, wójta, zastępcy wójta, sekretarza i skarbnika gminy,

i)  w winietkach czasopism lokalnych oraz wydawnictwach (broszury, foldery, przewodniki

itp.) i przedmiotach (proporczyki, przypinane znaczki, naklejki i nalepki, karty i widokówki,

medale, odznaki pamiątkowe, dyplomy, szklanki, długopisy itp.) promujących Gminę, o ile

wydawnictwa te i przedmioty nie mają charakteru komercyjnego,

j) na sztandarach szkół i innych placówek oświatowych dla których gmina jest organem prowadzącym,

k) na sztandarach jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy.

3.  Flagę Gminy Rząśnik można wywieszać:

a) przed lokalami wyborczymi podczas: wyborów prezydenta RP, parlamentarnych, samorządowych, referendów,

b)   na budynku Urzędu Gminy Rząśnik i siedzibach jednostek organizacyjnych Gminy i jednostek pomocniczych ,

c)   w siedzibach innych jednostek i instytucji podczas imprez i uroczystości organizowanych oraz współorganizowanych przez Gminę Rząśnik.

§2.

1.  Umieszczenie herbu lub nazwy Gminy na przedmiotach promocyjno - reklamowych lub przeznaczonych do obrotu handlowego lub zamieszczanie w znaku towarowym albo usługowym wymaga pisemnej zgody Wójta Gminy Rząśnik.

2.  Zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje się na oznaczony towar lub znak towarowy (handlowy).

3.  Przeniesienie tego prawa na inną osobę wymaga odrębnej pisemnej zgody Wójta Gminy Rząśnik

4.  Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, gdy na mocy ustawy lub odrębnej uchwały Rady Gminy, podjętej na podstawie upoważnień ustawowych, został nałożony obowiązek użycia herbu i nazwy gminy jako oznaczenia dodatkowego.

§3.

1.  Zgodę określoną w § 2 ust. 1 i 2 wydaje się na czas określony, nie dłuższy jednak niż pięć lat. Może być ona przedłużona o kolejny okres przez podpisanie kolejnej umowy.

2.  Wójt Gminy Rząśnik może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli uprawniony naraża honor lub interes Gminy na szkodę albo nie zachowuje warunków, na których zgoda została udzielona lub używa go niezgodnie z przeznaczeniem.

§4.

Udzielona zgoda wygasa wskutek:
1)  upływu okresu na który została udzielona,
2)  zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z herbu i nazwy gminy,

3)  zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana,
4)  przeniesienia prawa do używania nazwy gminy bez zgody Wójta Gminy na osobę trzecią.

§5.

1.   Udzielenie zgody, o której mowa w § 2 ust. 1 następuje odpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.   Wójt Gminy może postanowić, że udzielenie zgody następuje nieodpłatnie, jeżeli udzielana jest ona gminnym jednostkom organizacyjnym, spółkom, w których gmina posiada udziały przekraczające 50%, fundacjom, w których gmina jest fundatorem, związkom międzygminnym i stowarzyszeniom gmin, których gmina jest członkiem, klubom sportowym i stowarzyszeniom, organizacjom pożytku publicznego i placówkom oświatowym prowadzącym
działalność na terenie Gminy Rząśnik.
3. Wójt Gminy może wyrazić zgodę na nieodpłatne korzystanie z herbu lub flagi gminy, ubiegającemu się podmiotowi w dowód uznania jego działalności, aktywnego uczestnictwa w życiu Gminy lub gdy działalność tego podmiotu przyczynia się do upowszechniania pozytywnego wizerunku gminy.
4.. Wyrażenie zgody przez Wójta stanowi podstawę do zawarcia umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, w tym zasady odpłatności.

§6.

1. Ustala się następujące zasady odpłatności za używanie herbu:
1)   za umieszczenie herbu na towarach lub innych przedmiotach - w dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników określonego w przepisach prawa,
2)   za umieszczenie herbu w publikacjach książkowych, prasie, folderach i innych wydawnictwach - w czterokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników określonego w przepisach prawa.
2.  Opłatę wnosi się jednorazowo, niezależnie od długości trwania umowy, nie dłużej jednak niż na 5 lat.
3.  Opłatę za używanie herbu wnosi się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy przed podpisaniem umowy.

§7.

1.  Przepisy uchwały mają odpowiednie zastosowanie do posługiwania się herbem lub jego znakiem graficznym i nazwą gminy w innych celach niż określonych w § 2 ust. 1.
2.  Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, gdy obowiązek posługiwania się herbem wynika ze Statutu Gminy lub innych uchwał organów gmin.

§8.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnik.

§9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2010 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 1661
13 sierpnia 2010 13:28 Adam Koczkodon - Utworzenie dokumentu.