Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXVI.217.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXVI.217.2013

Rady Gminy Rząśnik

 z dnia 28 listopada 2013 roku

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2014 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn.zm.) Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

 

§1

 

Obniża się cenę skupu żyta  do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (M.P. z 2013 r. poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 44,00 za 1 dt.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnik.


 §3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2014 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2013 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 1456
20 grudnia 2013 13:43 (Adam Koczkodon) - Dodanie załącznika [u217.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2013 13:42 (Adam Koczkodon) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)