Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXVI.218.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXVI.218.2013

Rady Gminy Rząśnik

 z dnia 28 listopada 2013 roku

 

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1.

 

Przyjmuje się roczny program współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnik.

 

§3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2013 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 1077
20 grudnia 2013 13:46 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [u218.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2013 13:45 Adam Koczkodon - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)