Uchwały Rady

Uchwała Nr XLIII.198.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2017 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik

Uchwała Nr XLIII.198.2017

Rady Gminy Rząśnik

z dnia 28 września 2017 roku

 

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

 

§1.

 

  1.  Uchwala się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik w granicach administracyjnych.
  2.  Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) Część tekstowa:

a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik;

część I - Uwarunkowania rozwoju - stanowiący załącznik nr 1,

b) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik;

część II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - stanowiący załącznik nr 2,

c) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m gminy Rząśnik;

część III - Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium - stanowiący załącznik nr 5;

2) Rysunki studium:

a) Załącznik graficzny nr 1 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik; część I - Uwarunkowania rozwoju” w skali 1:10 000 - stanowiący załącznik nr 3,

b) Załącznik graficzny nr 2 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik; część II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali 1:10 000 - stanowiący załącznik nr 4,

3) Rozstrzygnięcie Rady Gminy Rząśnik w sprawie nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik (tekst) - stanowiący załącznik nr 6.

 

§2.

 

Traci moc „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik" przyjęte uchwałą nr VIII/45/2003 Rady Gminy w Rząśniku z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik.

 

§3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnik.

 

§4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 


 

ZAŁĄCZNIKI wraz z mapami które nie zmieściły sie na stronę:W przypadku problemów z otwarciem plików pdf sugerowany program to SumatraPDF

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 października 2017 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 2527
15 marca 2019 14:15 Adam Koczkodon - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2019 14:15 Adam Koczkodon - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2017 13:55 Adam Koczkodon - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)