Nabór pracowników

Wójt Gminy Rząśnik ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Inspektora ds. księgowości w oświacie

Rząśnik, 27.06.2018r.

 

 

Wójt Gminy Rząśnik ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Inspektora ds. księgowości w oświacie

 

I Wymagania niezbędne:

1)       obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub inne obywatelstwo państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,

3)       niekaralność za przestępstwa umyślne,

4)       nieposzlakowana opinia,

5)       znajomość programów i technik komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,

6)       wykształcenie wyższe na kierunku finanse i rachunkowość,

7)       minimum trzyletni staż pracy,

8)       doświadczenie w zakresie księgowości,

9)       znajomość programu księgowego „Vulcan”

II  Wymagania dodatkowe :

1)       znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną z zajmowanym stanowiskiem (ustawa z zakresu rachunkowości, znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych),

2)       zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, systematyczność,

3)       umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,

4)       umiejętność pracy pod presją czasu,

5)       umiejętność analizy dokumentów,

6)       nienaganna opinia z poprzedniego miejsca pracy,

III  Zakres wykonywanych zadań :

1)       sprawdzanie rachunków pod względem formalnym i rachunkowym zarówno gotówkowych, jak i w formie przelewów,

2)       przygotowanie rachunków do wypłaty, pisanie czeków na wydatki budżetowe,

3)       dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (wydatki budżetowe, dochody budżetowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),

4)       księgowanie w formie elektronicznej wydatków budżetowych, dochodów i funduszu świadczeń socjalnych,

5)       uzgadnianie wydatków budżetowych, dochodów i funduszu świadczeń socjalnych,

6)       sporządzanie wydruków,

7)       naliczanie i rozliczanie podatku VAT,

8)       nanoszenie planów zmniejszeń i zwiększeń w poszczególnych jednostkach,

9)       sprawozdawczość budżetowa okresowa i roczna,

10)   wykonywanie innych zadań zleconych przez Skarbnika Gminy  lub Wójta Gminy.

IV  Wymagane dokumenty :

1)       wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

2)       życiorys i list motywacyjny,

3)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

4)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)       oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

6)       oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,

7)       kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa,

8)       kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

9)       kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/staż pracy.

 

V  Termin składania dokumentów :

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik  do dnia 10.07.2018r do godz.16.00 (decyduje data wpływu do UG),  w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dopisek „ Nabór na stanowisko  Inspektora ds. księgowości w oświacie w Urzędzie Gminy w Rząśniku”. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrzone.

1)       Termin otwarcia ofert – 11.07.2018r. godz. 9.00.

2)       Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Rząśnik

3)       Do naboru mogą przystąpić jedynie ci kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne,

4)       Wyniki konkursu zostaną upowszechnione w BIP Urzędu Gminy Rząśnik oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rząśnik.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy  w Rząśniku w miesiącu maju 2018 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.                                                                                      

VI Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)       miejsce pracy: Urząd Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3,

07-205 Rząśnik, praca w biurze na stanowisku przy komputerze;

2)       stanowisko pracy: Inspektor ds. księgowości w oświacie,

3)       czas pracy: pełen etat, zatrudnienie  od 01 sierpnia 2018r.

VII Inne informacje:

Etapy, metody oraz techniki naboru:

ü weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań niezbędnych,

ü rozmowa kwalifikacyjna.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania niezbędne. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań niezbędnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części IV „wymagane dokumenty”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.                                                                                           

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie jest możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Urząd Gminy Rząśnik ; adres siedziby administratora: ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik; tel. 29 5929260

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod-sk@tbdsiedlce.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Rząśnik.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz Kodeks pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Uprawnienia: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i ich sprostowania.

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

 

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                     Paweł Kołodziejski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2018 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 379
16 lipca 2018 12:32 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach_naboru.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2018 13:43 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 czerwca 2018 08:40 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnieni1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)