Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór wniosków w ramach Działania 4.3 i Działania 5.1 RPO WM 2007-2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest organem wdrażającym środki z europejskich funduszy strukturalnych na Mazowszu, powołanym na podstawie Uchwały Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego i rozpoczęła działania z dniem 1 lipca 2007 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2004 r, Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) Wójt Gminy Rząśnik informuje, że w dniach od 26 października 2010 roku do 17 listopada 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rząsnik będzie wywieszony wykaz nieuchomosci przeznaczonych...

Informacja o Sesji Rady Gminy

W dniu 29 września 2010 r. obradowała Rada Gminy na XLVII Sesji. Głównymi problemami, którymi zajmowała się Rada Gminy to: 1.Informacja o działalności Wójta Gminy miedzy sesjami 2.Realizacja budżetu w okresie I półrocza 2010 r. 3.Podjecie uchwał w sprawie zmian w budżecie , wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości...

INFORMACJA

Wymień dowód osobisty Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm) Art. 40.(39) 1. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie: 1) zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym; 2) uszkodzenia dowodu osobistego...

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku informuje, że dostępne są już druki wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Druk wniosku dostępny jest w tutejszym ośrodku pok. nr 8. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać od 1 sierpnia 2010 roku. Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego...

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku informuje, że można już składać wnioski na dożywianie dzieci w Szkołach. Wnioski przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśniku. Do podania należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WÓJT GMINY RZĄŚNIK konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIELINIE I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim...

Logo PPWOW

Komunikat Komisji konkursowej o wyborze oferty na realizację usług społecznych

Rząśnik dnia 7.04.2010 Komunikat komisji o wyborze ofert na realizację usług społecznych z PIS: Komunikat Raport z oceny ofert złożonych przez usługodawców na realizację Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 73...