Komunikaty

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2016 r.

AB.7011.394.2016

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2016 r.

 

 

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r . o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031), art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

zawiadamiani

 

o wszczęciu postępowania na wniosek Powiatu Wyszkowskiego, 07-200 Wyszków, Aleja Róż 2 z dnia 12.08.2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 4407W w miejscowości Porządzie".

 

W/w inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości.

 

Teren inwestycji obejmuje działki:

99, 267/2, 267/1, 462, 195/17, 268/1, 195/18, 96/4 - obręb ewidencyjny 0017 Porządzie, gmina Rząśnik

 

W/w inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości, w związku z czym sporządzono mapy z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel.

 

Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczenia oraz ich podział przedstawiono poniżej:

99,267/2,267/1, 462,195/17, 268/1 (268/7, 268/8), 195/18 (195/29, 195/30), 96/4.

 

oznaczenia: (w nawiasach) numery działek po podziale, tłustym drukiem z podkreśleniem

- działki po podziale przeznaczone pod inwestycję, tłustym drukiem - działki znajdujące się w całości w granicach lokalizacji inwestycji.

Działki oznaczone według projektu podziału i według katastru nieruchomości, które staną się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego: 268/7,195/29 - obręb ewidencyjny 0017 Porządzie, gmina Rząśnik

 

Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających drogę:

99, 267/2, 267/1, 462, 195/17, 268/7, 195/29 - obręb ewidencyjny 0017 Porządzie, gmina Rząśnik

 

Działki oznaczone według projektu podziału i według katastru nieruchomości działek

poza liniami rozgraniczającymi na których przewiduje się (czasowe zajęcie) przebudowę

istniejącej sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii:

96/4 - obręb ewidencyjny 0017 Porządzie, gmina Rząśnik - przebudowa zjazdu z betonu

asfaltowego

 

Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się projekt podziału nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, niniejsze zawiadomienie doręcza się wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.

 

Informuję, że można zapoznać się z w/w wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Wyszkowie z siedzibą w Wyszkowie Aleja Róż 2, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku w godz. od 8°° - 1500, oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starosty Powiatu Wyszkowskiego w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2016 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 533
19 sierpnia 2016 09:51 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [obwieszczenie_starosty_powiatu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 sierpnia 2016 09:49 Adam Koczkodon - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)