Komunikaty

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 23 stycznia 2017 r.

 

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik

Województwa Mazowieckiego:

 

uchwały nr 196/16 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,

 

dotyczącej również sporządzenia projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy, stanowiącego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym wnioski w postaci graficznej, należy składać do:


Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1

00-301 Warszawa

 

lub na adres e-mail: zmianaplanu@mbpr.pl

w terminie do 31 lipca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię albo nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2017 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 664
02 lutego 2017 15:58 Adam Koczkodon - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lutego 2017 14:27 Adam Koczkodon - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lutego 2017 14:25 Adam Koczkodon - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)