Przetargi

Zakup pomocy dydaktycznych i zestawów komputerowych (laptopów) wraz z dostawą w ramach projektu - uczymy sie i rozwijamy z indywidualizacją

Rząśnik: Zakup pomocy dydaktycznych i zestawów komputerowych (laptopów) wraz z dostawą w ramach projektu - Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją
Numer ogłoszenia: 377624 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, faks 029 6792099.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pomocy dydaktycznych i zestawów komputerowych (laptopów) wraz z dostawą w ramach projektu - Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych i zestawów komputerowych (laptopów) wraz z dostawą w ramach projektu - Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją - dla 5 Publicznych Szkół Podstawowych, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -, realizowanego w 5 Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rząśnik. Publiczne Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Rząśnik uczestniczące w projekcie - Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją- : 1)PSP w Komorowie, Komorowo 34, 07 - 205 Rząśnik; 2)PSP w Porządziu, Porządzie 93, 07 - 205 Rząśnik; 3)PSP w Starym Lubielu, Stary Lubiel 22a, 07 - 207 Rząśnik; 4)PSP w Rząśniku, ul. Wyszkowska 50B, 07 - 205 Rząśnik; 5)PSP w Bielinie, Bielino 32a, 07 - 207 Rząśnik..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.21.31.00-6, 37.52.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanego przez Wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art.22 ust.1 Pzp;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie składających ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli ofertę składa np. konsorcjum); w przypadku spółki cywilnej sposób realizacji może wynikać z umowy spółki.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmian ogólnych : -zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, -zmiany terminów, warunków i sposobu płatności z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zmian wpływających na wynagrodzenie: -możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) -możliwe jest obniżenie kosztu wykonania usługi, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy (na korzyść Zamawiającego) wynikające z przyczyn technicznych, technologicznych, organizacyjnych, których przed zawarciem umowy nie dało się przewidzieć.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzasnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.rzasnik.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Rząśniku, ul.Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ NR 1 - pomoce dydaktyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ NR 2 - zestawy komputerowe (laptopy).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2013 16:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Nowotka
Ilość wyświetleń: 1267
15 października 2013 14:42 Justyna Nowotka - Usunięcie załącznika [zawarcie_umowy.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2013 14:41 Justyna Nowotka - Usunięcie załącznika [wybor_oferty.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2013 14:41 Justyna Nowotka - Usunięcie załącznika [uniewaznienie_przetragu_w_czesci_nr_2.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)