Uchwały Rady - archiwum

Nr VIII/45/2003 Rady Gminy w Rząśniku z dnia  27 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik.

Uchwała Nr VIII/45/2003
Rady Gminy w Rząśniku
z dnia  27 maja 2003 roku

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik.


Na podstawie art.7 ust 1, art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 6 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 1999r nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje:

§ 1.Uchwala się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnik.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2003 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2797
29 października 2003 12:19 (Administrator) - Dodano załącznik
29 października 2003 12:14 (Administrator) - Dodano załącznik
29 października 2003 11:39 (Administrator) - Dodano załącznik