INFORMACJE FINANSOWE

informacja.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert -emisja obliagacji

Pakiet informacyjny do emisji

 

 

 

 

 

1. Uchwałę o emisji obligacji

 

2. Aktualną uchwałę budżetową i dotyczącą WPF, oraz uchwały pierwotne na    ten rok budżetową i dot. WPF,

 

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki - za przedostatni i ostatni dostępny rok budżetowy

 

4. Sprawozdania budżetowe (na koniec lat 2015-2017 oraz II kwartału 2018):
   • Rb-NDS kwartalne/roczne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
   • Rb-N kwartalne/roczne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
   • Rb-Z kwartalne/roczne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
   • Rb-27s (zbiorczo) z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
   • Rb-28s (zbiorczo) z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
   • Rb-Z sp zoz (zobowiązania podległych placówek zdrowia, jeśli jst takie posiada)

 

5. Opinie RIO w sprawie:
   • sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki - za przedostatni i ostatni rok budżetowy (ostatnie jakie jest),
   • półrocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2018 r.,
   • uchwały budżetowej i WPF na bieżący rok (o możliwości sfinansowania deficytu, przedstawionego przez jst w projekcie uchwały budżetowej i w uchwale budżetowej),
   • prawidłowości kwoty długu wydaną do uchwalonego WPFu,
   • opinii dot. uchwały o emisji obligacji .

 

6. Informacje o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach.

 

7. Informację, jakie kredyty i pożyczki posiada gmina wg stanu na 30 czerwca 2018 r. (w układzie: instytucja finansująca, kwota zaciągnięta, kwota do spłaty na 30.06.2018, data zaciągnięcia, termin spłaty, rodzaj zabezpieczenia).

8. Informacje o udzielonych poręczeniach (podmiot, kwota pierwotna, okres poręczenia, termin spłaty i czy nastąpiły wypłaty z tyt. poręczenia).


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2018 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 429
10 października 2018 16:00 Adam Koczkodon - Zmiana treści zakładki.
01 października 2018 12:13 Adam Koczkodon - Zmiana treści zakładki.
01 października 2018 12:13 Adam Koczkodon - Zmiana treści zakładki.