Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres

ul. Jesionowa 3

07-205 Rząśnik

Telefon

0 29 59 29 263

Fax

0 29 59 29 287

Strona bip

PROGRAM INEGRACJI SPOŁECZNEJ

Program Integracji Społecznej

Dnia 13 grudnia w Rząśniku odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone przystąpieniu Gminy Rząśnik do Programu Integracji Społecznej. W ramach Programu Gmina otrzyma 93700 € na działania skierowane do trzech grup: osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin. Warunkiem otrzymania środków jest posiadanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych spełniającej wymogi MPiPS.

Cele Programu Integracji Społecznej to:
Podniesienie poziomu integracji społecznej
w gminach na terenach wiejskich, i miejsko – wiejskich.
Mobilizacja kapitału społecznego
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Wsparcie gmin wiejskich i wiejsko – miejskich w prowadzeniu polityki społecznej oraz w rozszerzeniu zakresu usług społecznych

Program Integracji Społecznej ma wesprzeć gminy we wdrażaniu strategii
rozwiązywania problemów społecznych poprzez finansowanie projektów z nich
wynikających. Ponadto, w zależności od potrzeb, ma służyć gminom w tworzeniu
strategii lub uaktualnianiu istniejącego dokumentu.
Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych powinny powstawać w wyniku
dyskusji środowisk lokalnych, z uwzględnieniem liderów lokalnych społeczności (m.in.:
instytucji samorządowych, kościelnych, szkół, ośrodków zdrowia, organizacji
pozarządowych) oraz zwykłych mieszkańców.
Realizacja projektów finansowanych w ramach Programu Integracji Społecznej powinna stanowić istotny impuls do wzmocnienia i tworzenia lokalnych organizacji pozarządowych aktywnie włączających się w proces integracji społecznej na terenie gmin. Realizacja tych usług wynikać ma z opracowanych gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Usługi będą mogły być świadczone przez organizacje pozarządowe (NGOs) oraz
Publicznych i prywatnych usługodawców, grupy nieformalne (kluby sportowe, kluby młodzieżowe, klub seniora itp.)
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy, pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji państwowych, kościelnych oraz prywatne osoby z Gminy Rząśnik:
Następne otwarte spotkanie odbędzie się dnia 31 stycznia 2008 r. o godz. 17:00 na sali Zespołu Szkół w Rząśniku. Celem spotkania jest opracowanie planu działania ujmującego propozycje projektów, które będą realizowane na terenie gminy a finansowane ze środków Programu.
Gorąco zapraszamy osoby zainteresowane współpracą.
Na stronie dostępna jest Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Podręcznik Programu Integracji Społecznej zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i włączenia się do działań na terenie Gminy Rząśnik
Koordynatorem Programu na terenie gminy jest Jan Śliwiński.., mail; jan-sliwinski@wp.pl
Koordynatorem ds., strategii ………… ……………………………, mail: ………………………….
Więcej informacji o Programie można uzyskać u
Konsultanta Regionalnego województwa mazowieckiego : Barbara Pędzich,
mail: barbara.pedzich@ppwow.gov.pl

Szczegółowe informacje zamieszczone są w załącznikach do programu :
Podręcznik, plan działania, zarządzenia i zespoły ds. realizacji programu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Rząśnik uzyskała dotację w wysokości 336.520,50 PLN, na realizację niżej określonych usług przeznacza się w roku 2008 kwotę 109.300,00 Zł

1.ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Rząśnik Jan Kozon zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Rząśnik spośród usług opisanych poniżej.

2.SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy dnia 01.07.2008 r. o godzinie 900

3.PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem:www.rzasnik.pl Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.
WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1) Część I.
Organizacja wypoczynku letniego oraz wyjazdów edukacyjnych, wycieczek, biwaków,
rajdów i obozów dla dzieci z terenu Gminy Rząśnik na terenie naszego kraju
Zapewnienie wyżywienia, transportu , noclegu i fachowej opieki.
Minimum 30-osobowe grupy dzieci pochodzących z rodzin ubogich, niepełnych
i patologicznych.

Termin realizacji w okresie od sierpnia do grudnia 2008 roku
Na realizację w/w zadania przeznacza się kwotę 24.500,00 zł

2) Część II
Organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań w zakresie rozwoju edukacji
i kultury dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnik o tematyce do wyboru łącznie lub rozdzielnie:
nauka tańca, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne i wokalne, koła zainteresowań itp. wg potrzeb
zapewnienie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.
minimum 15-osobowa grupa objęta usługą w ramach usługi:
spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy uatrakcyjnią zajęcia lub też organizowanie warsztatów z twórcami sztuki ludowej, organizowanie zajęć w czasie wolnym od nauki,dostępność zajęcia w godzinach popołudniowych co najmniej 2 razy w tygodniu,zajęcia powinny być cyklem jakiegoś szerszego zamysłu projektu działania
prowadzenie zajęć z wykorzystaniem odpowiedniej bazy lokalowej z pomieszczeniami w budynkach użyteczności publicznej w poszczególnych miejscowościach Gminy Rząśnik

Termin realizacji w okresie od sierpnia do grudnia 2008 roku
Na realizację w/w zadania przeznacza się kwotę 5.900,00 zł

3) Część III .
Prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 3-5 lat w miejscowości Komorowo w ramach mini przedszkola
Zapewnienie fachowej opieki
Zapewnienie jednego posiłku
Grupa dzieci min. 20 osób
Zapewnienie dzieciom przyjemnego i bezpiecznego spędzania czasu połączonego z zajęciami edukacyjnymi i artystycznymi (zajęcia plastyczne, muzyczne, elementy nauki języka angielskiego)
Zapewnienie bazy lokalowej
Zapewnienie artykułów papierniczych i zabawek

Termin realizacji w okresie sierpień - wrzesień 2008 roku
Na wyżej wymienione działanie przeznacza się kwotę 12.000,00 zł

4) Część IV
Inicjowanie przedsięwzięć sportowych
Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia, rozrywki sportowe dla mieszkańców
Gminy Rząśnik w przedziale wiekowym 15-60 lat
Prowadzenie regularnych zajęć dla klubu WKS Rząśnik oraz organizowanie cyklicznych
rozgrywek gminnych i międzygminnych z udziałem dorosłych
Zorganizowanie min. 2 turniejów piłki nożnej (z udziałem osób starszych) propagujących sport
Organizacja zajęć z wykorzystaniem terenów i obiektów sportowych na terenie Gminy za odpłatnością

Termin realizacji w okresie od sierpnia do grudnia 2008 roku
Na realizację w/w zadania przeznacza się kwotę 28.900,00 zł

5) Część V
Aktywizacja osób starszych poprzez integrację ze środowiskiem
Założenie i prowadzenie ,, Klubu Seniora’’ w ramach działalności organizowanie warsztatów
zajęciowych o tematyce związanej z naszym regionem ( hafciarstwo kurpiowskie, wycinanki,
przekazanie młodzieży dawnych zwyczjów, zajęcia muzyczne ). Organizowanie konkursów:
,,Najpiękniejsza Palma Wielkanocna’’, ,, Pisanki Kraszanki’’, ,, Najciekawsze stroiki’’
lub organizowanie tradycyjnych uroczystości: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień
Rodziny, wystaw ukazujących folklor naszego regionu.

Termin realizacji w okresie od sierpnia do grudnia 2008 roku
Na realizację w/w zadania przeznacza się kwotę 29.000,00 zł

6) Część VI
Organizacja festynów, konkursów rodzinnych, antyalkoholowych, promujących zdrowy styl życia oraz wykorzystujące tradycje i ludowość gminy. Integracja mieszkańców poprzez aktywne włączanie ich w realizację usługi. Objęcie usługą min. 200 osób z terenu Gminy Rząśnik, w tym osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci i młodzież.
Zapewnienie warunków do przeprowadzania imprez (odpowiedni teren)
Zapewnienie bezpieczeństwa
Termin realizacji w okresie sierpień – wrzesień 2008 roku
Na wyżej wymienione działanie przeznacza się kwotę 9.000,00 zł

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: [1 godzina/dzień/tydzień/miesiąc] pracy usługodawcy] / [wykonanie usług opisanych powyżej na rzecz 1 beneficjenta]

5.UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.Organizacje kościelne
3.Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4.Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
W odniesieniu do części I ( pkt. 4.1)
1. posiadanie doświadczenia w realizacji tego typu zadań
2. możliwości organizacyjne i kadrowe zapewniające realizację usługi w złożonej ofercie
3. zgodność z warunkami realizacji zakresem zamawianych usług
4. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty i oświadczenia:
- złożenie oferty na drukach obowiązującej w procedurze specjalnej CPP
- kserokopie dokumentów potwierdzających gwarancję prawidłowego wykonania usługi ( przygotowanie zawodowe, doświadczenie, referencje, dyplomy itp.)
- oświadczenie oferenta o wypełnieniu wymienionych warunków

W odniesieniu do części II, III, IV, V, VI ( pkt. 4.2,3,4,5,6)
1. posiadanie doświadczenia w realizacji tego typu zadań
2. możliwości organizacyjne i kadrowe zapewniające realizację usługi w złożonej ofercie
3. posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej
4. zgodność z warunkami realizacji zakresem zamawianych usług
5. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty i oświadczenia:
- złożenie oferty na drukach obowiązującej w procedurze specjalnej CPP
- kserokopie dokumentów potwierdzających gwarancję prawidłowego wykonania usługi ( przygotowanie zawodowe, doświadczenie ,referencje, dyplomy itp.)
- oświadczenie oferenta o wypełnieniu wymienionych warunków
8.PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a)Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Rząśniku ul. Jesionowa 2 pok. 14 w terminie do 13.07. 2008 r.
b)Oferta winna być ważna przez co najmniej [30] dni od daty określonej w pkt. a)
c)Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4 usługodawca cytuje nagłówek i numer części w ramach, której będzie składała ofertę]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT
1.Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 7
b. Wybór najkorzystniejszych ofert.
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c.Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2.Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3.Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4.Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

6.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Grażyna Kurowska Ośrodek Pomocy Społecznej Tel/fax 0296791921, e-mail ops_rzasnik@wp.pl

7.ZAŁĄCZNIKI
1.Formularz Oferty
2.Wzór Umowy/ Prozumienia
3.Wzór sprawozdania

Informacja o możliwości składania wniosków i uwag do Strategii

I N F O R M A C J A
Urząd Gminy W Rząśniku przedstawia aktualną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące strategii należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędzie Gminy ul. Jesionowa 3

Spotkanie w sprawie aktualizacji planu działania z programu PIS

W dniu 19.11.2008 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik odbyło się spotkanie poświęcone aktualizacji Planu działania wynikającego ze Strategii rozwiazywania problemów społecznych w Gminie.Rozwiązywanie problemów społecznych wspierane jest z Programu Poakcejnego Wspierania Obszarów Wiejskich- Program Integracji Społecznej.
W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Soliwoda; Wójt Gminy - Jan Kozon;Sekretarz Gminy - Karol Kołakowski;Skarbnik Gminy-Bożena Koch; Konsultant Regionalny ds realizacji Programu - Barbara Pędzich, która aktywnie wspierała pracę zespołów ds. aktualizacji planu działania na rok 2009;Proboszcz Parafii Rząśnik- ks. Andrzej Latkowski; Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy oraz oraz ludzie aktywni społecznie.

Plan działania na rok 2009

Zatwierdzony plan działania na rok 2009 dotyczący realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich -Program Integracji Społecznej

Zaproszenie do składania ofert na usługi społeczne

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUG z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Usługi integracji społecznej
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Rząśnik uzyskała dotację w wysokości 336.520,50 PLN, na realizację niżej określonych usług przeznacza się w roku 2009 kwotę 274.827,50 Zł z podziałem na:
I. Realizacja usług społecznych -241.175,45
II. Realizację szkoleń – 33.652,05

1.ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Rząśnik Jan Kozon zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Rząśnik spośród usług opisanych poniżej.

2.SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy dnia 15.01.2009r. o godzinie 9:00

3.PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem:www. bip.rzasnik.pl .Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.
WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1) Część I.
Organizacja czasu wolnego dla dzieci z terenu Gminy Rząśnik poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych i przedsięwzięć kulturalno-oświatowych oraz integracyjnych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o różnej tematyce i zakresie, prowadzenie kół zainteresowań z naciskiem na łączenie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, pobudzających aktywność społeczną- organizowanie wycieczek edukacyjnych jako elementów szerszych działań, spotkań z ciekawymi ludźmi, imprez kulturalnych, konkursów. Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego.
Zapewnienie wyżywienia, transportu, noclegu i fachowej opieki.
Minimum 30-osobowe grupy dzieci pochodzących z rodzin ubogich, niepełnych i patologicznych.

Termin realizacji w okresie od stycznia do 1 grudnia 2009 roku
Na realizację w/w zadania przeznacza się kwotę 109.000,00 zł

2) Część II
Aktywizacja osób starszych poprzez integrację ze środowiskiem –organizowanie imprez z udziałem osób starszych powołanie klubu seniora a w ramach działalności wspólne wyjazdy, jako element szerszych działań, warsztaty zajęciowe o różnej tematyce, angażowanie i czynny udział w lokalnych imprezach.
Termin realizacji w okresie od stycznia do 1 grudnia 2009 roku
Na realizację w/w zadania przeznacza się kwotę 20.000,00 zł

3) Część III .
Inicjowanie przedsięwzięć sportowych, jako „integracja międzypokoleniowa „ dla różnych grup wiekowych poprzez rozwój różnych form sportu, turystyki i aktywnych form wypoczynku.
Termin realizacji w okresie styczeń - do 1 grudnia 2009 roku
Na wyżej wymienione działanie przeznacza się kwotę 87.175,00 zł

4) Część IV
Usługi dla rodzin: organizowanie różnorodnych przedsięwzięć aktywnie włączających rodziny z terenu Gminy Rząśnik projektów integrujących społeczność
Termin realizacji w okresie od stycznia do 1 grudnia 2009 roku
Na realizację w/w zadania przeznacza się kwotę 25.000,00 zł

5) Część V
Wsparcie szkoleniowe dla członków zespołów PIS oraz realizacji strategii lokalnych liderów. Szkolenia dla usługodawców podnoszące standard świadczonych usług, wizyty studyjne, doradztwo w zakresie realizacji programu.( pisanie projektów)
Termin realizacji w okresie I kwartał 2009 roku.
Na wyżej wymienione działanie przeznacza się kwotę 33.652,05 zł. zł

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: [1 godzina/dzień/tydzień/miesiąc] pracy usługodawcy] / [wykonanie usług opisanych powyżej na rzecz 1 beneficjenta]

5.UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.Organizacje kościelne
3.Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4.Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
W odniesieniu do części I ( pkt. 4.1)
1. posiadanie doświadczenia w realizacji tego typu zadań
2. możliwości organizacyjne i kadrowe zapewniające realizację usługi w złożonej ofercie
3. zgodność z warunkami realizacji zakresem zamawianych usług
4. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty i oświadczenia:
- złożenie oferty na drukach obowiązującej w procedurze specjalnej CPP
- kserokopie dokumentów potwierdzających gwarancję prawidłowego wykonania usługi ( przygotowanie zawodowe, doświadczenie, referencje, dyplomy itp.)
- oświadczenie oferenta o wypełnieniu wymienionych warunków

W odniesieniu do poszczególnych części realizowanych usług wykonawca musi wykazać się potencjałem gwarantującym prawidłowe i na wysokim poziomie wykonywanie zakontraktowanej usługi.
Wykonawca w szczególności musi wykazać ,że
1. posiada doświadczenia w realizacji tego typu zadań
2. ma możliwości organizacyjne i kadrowe zapewniające realizację usługi w złożonej ofercie
3. posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej, jeżeli jest niezbędna do realizacji danej usługi
4. zgodność z warunkami realizacji zakresem zamawianych usług
5. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty i oświadczenia:
- złożenie oferty na drukach obowiązującej w procedurze specjalnej CPP
- kserokopie dokumentów potwierdzających gwarancję prawidłowego wykonania usługi ( przygotowanie zawodowe, doświadczenie ,referencje, dyplomy itp.)
- oświadczenie oferenta o wypełnieniu wymienionych warunków
8.PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a)Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Rząśniku ul. Jesionowa 3 pok. 5 w terminie do 30.01.2009 r.
b)Oferta winna być ważna przez co najmniej [30] dni od daty określonej w pkt. a)
c)Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4 usługodawca cytuje nagłówek i numer części w ramach, której będzie składała ofertę]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT
1.Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 7
b. Wybór najkorzystniejszych ofert.
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2.Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3.Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4.Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

6.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Janem Śliwińskim , Tel/ 029 679 20 91;
fax 0 29 679 20 99, e-mail : jan-sliwinski@wp.pl

7.ZAŁĄCZNIKI
1.Formularz Oferty
2.Wzór Umowy/ Porozumienia
3.Wzór sprawozdania

Spotkanie szkoleniowe dla oferentów realizacji usług społecznych

Spotkanie szkoleniowe
W dniu 15 stycznia 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik odbyło się spotkanie z potencjalnymi oferentami na zamówione przez Gminę usługi społeczne.
W spotkaniu wzięli udział również władze Gminy: Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Soliwoda, Sekretarz Gminy - Karol Kołakowski oraz potencjalni oferenci.
Celem głównym spotkania było szkolenie na temat prawidłowego sporządzania ofert na realizację usług społecznych oraz właściwego ich rozliczania.
Ponadto przedstawione zostały w postaci multimedialnej realizowane usługi społeczne w roku 2008 z Programu Integracji Społecznej, przez Zespół Szkół w Rząśniku.

Komunikat komisji o wyborze ofert na realizację usług społecznych z PIS

Rząśnik dnia 10.02.2009
Komunikat

Raport z oceny ofert złożonych przez usługodawców na realizację Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 73 58 POL, zawartej w dniu 7 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Wójta Gminy Rząśnik.
W ramach zaproszenia do składania ofert zamówione zostały usługi:
1. Część I – Organizacja wypoczynku letniego oraz wyjazdów edukacyjnych
2. Część II – Aktywizacja osób starszych ze środowiskiem
3. Część III –Część IV – Inicjowanie przedsięwzięć sportowych
4. Część IV –Usługi dla rodzin, różne projekty integrujące społeczność
5. Część V –Wsparcie szkoleniowe dla członków zespołów PIS
Wpłynęło 19 ofert na kwotę 315.194,82, w tym na usługi społeczne na kwotę 283.194,82 zł a na szkolenia 32000 zł.
Komisja konkursowa ( powołana Zarządzeniem Nr 63/2008 wójta Gminy Rząśnik z dnia 16 kwietnia 2008 r.) oceniała oferty w ramach zaproszenia na usługi wymienione wyżej. Stwierdziła również ,że w niektórych ofertach zawyżone są niektóre koszty i należałoby z tymi Usługodawcami przeprowadzić negocjacje. Komisja zaleciła przeprowadzić negocjacje w 8 przypadkach.
Po przeprowadzeniu negocjacji z Usługodawcami uzgodniona kwota usług społecznych wynosi 241.175 zł oraz kwota przeznaczona na szkolenia 32.000 zł. Żadna z ofert nie została odrzucona.
Komisja rekomendowała Wójtowi Gminy do realizacji 19 ofert, w tym na część I – 8 ofert na kwotę 111.680zł; część II -3 oferty na kwotę 20.000 zł; część III- 3 oferty na kwotę 87.175; część IV- 4 oferty na kwotę -22.320; część V –oferta na szkolenie zespołów PIS na kwotę 32.000 i została zaakceptowana.
Komisja konkursowa postanowiła przesunąć kwotę 2680 zł z części IV – usługi dla rodzin do części I –organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
Przeznaczona kwota na realizację zadań Programu Integracji społecznej wyniosła – 241.175,45 na usługi społeczne oraz na szkolenia kwota -33.652,05 zł.
Komisja konkursowa po ocenie formalnej kryteriów technicznych i ocenie merytorycznej rekomenduje usługi społeczne i szkolenia wg załącznika do niniejszego komunikatu.

Komunikat komisji o wyborze ofert na realizację usług społecznych z PIS

Zestawienie zakontraktowanych usług z programu PIS na rok 2009 wg poszczególnych części
LP Cześć zam. Nazwa usługodawcy Wartość
zakontraktowana Uwagi
1 I ZSP w Rząśniku 26600
2 I PSP Stary Lubiel 14180
3 I PSP Porządzie 8500
4 I PSP Porządzie 16000
5 I PSP Komorowo 4000
6 I PSP Komorowo 21000
7 I ZSP Rząśnik 19200
8 I PSP Bielino 2200
Razem 111680
1 II Biblioteka Publiczna w Rząśniku 6500
2 II PSP Stary Lubiel 6500
3 II OPS Rząśnik 7000
Razem 20000
1 III PSP Komorowo 4800
2 III WKS Rząśnik 75375
3 III PSP Stary Lubiel 7000
Razem 87175
1 IV PSP Porządzie 12000
2 IV PSP Komorowo 4000
3 IV OSP Ochudno 4500
4 IV PSP Bielino 1820
Razem 22320
Ogółem 241175
1 V EMPiRIO Warszawa 32000

Ogółem usługi – 241175
Szkolenia -32000
Ogółem = 273175; Wartość na usługi-241175,45; szkolenia -33652,05

Dzień seniora w Publicznym Zespole Szkół w Rząśniku w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej

W dniu 19 lutego 2009 r. w Zespole Szkół Publicznych w Rząśniku został zorganizowany „Dzień seniora” w ramach realizacji projektu ze środków finansowych Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich- Program Integracji Społecznej.
Przygotowana została ciekawa część artystyczna łącznie z udziałem seniorów w zorganizowanych konkursach.
Ponieważ uroczystość była zorganizowana w „Tłusty czwartek, „ dlatego też nie zabrakło pączków dla wszystkich obecnych na uroczystości.
Wszyscy uczestnicy spotkania bawili się bardzo dobrze co przedstawiają zdjęcia.

Informacja o szkleniu realizatorów Programu Integracji Społecznej

W dniach 21-23 kwietnia 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik oraz sali komputerowej Zespołu Szkół Publicznych w Rząśniku odbyło się szkolenie dla osób biorących udział w realizacji Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Tematyką szkolenia było pisanie wniosków do Programów Unijnych oraz ich rozliczanie. Dotyczyło to wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego –Kapitał Ludzki.
Oprócz pisemnych materiałów, które otrzymali uczestnicy szkolenia, zajęcia były prowadzone przy użyciu środków audiowizualnych-prezentacje oraz praktycznie komputerowe wypełnianie wniosków.
Przydatne były również informacje o tym jak wyszukiwać programy i przygotowywać dokumentację do aplikacji.
Szkolenie przeprowadziła Firma „EMPIRIO” z Warszawy, specjalizująca się w tego typu zagadnieniach. Zajęcia prowadził dr Robert Golba.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwości konsultacji z Firmą Empirio przygotowanych przez siebie wniosków i dokumentacji.
W szkoleniu wzięło udział 36 osób, a zajęciach aktywnie uczestniczyli słuchacze.
Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty wręczone przez Wójta Gminy – Pana Jana Kozona
Niżej kilka migawek ze szkolenia.

Informacja o spotkaniu usługodawców realizujacych Program Integracji Społecznej

W dniu 19 maja 2009 r. w Zespole Szkół Publicznych odbyło się spotkanie usługodawców realizujących usługi społeczne z Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej realizacji projektów oraz szkolenie na temat pozyskiwania środków finansowych z Funduszy z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację nowych projektów lub kontynuację dotychczasowych po zakończeniu realizacji Programu Integracji Społecznej.
Spotkanie prowadził koordynator Programu w Gminie –Jan Śliwiński
W spotkaniu udział wzięły władze Gminy: Przewodniczący Rady Gminy –Krzysztof Soliwoda, Wójt Gminy –Jan Kozon, Sekretarz Gminy –Karol Kołakowski oraz Konsultant Regionalny Programu –Pani Barbara Pędzich, która przeprowadziła szkolenie na tematy związanie z pozyskiwaniem środków finansowych.
Spotkanie rozpoczęło się występem uczniów z Zespołu Szkół Publicznych.
Treść przedstawienia oparta była na realizacji programu i pobytu w górach w gwarze góralskiej.
Wszyscy usługodawcy przedstawili prezentacje multimedialne z realizacji projektów.

Festyn w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lubielu

W dniu 26 maja 2009 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lubielu w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej będącego częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich odbył się festyn międzypokoleniowy.
Było to święto dla całego obwodu działania szkoły. Udział w festynie wzięła cała społeczność szkolna, rodzice, dziadkowie i babcie. Gminę reprezentowali: Krzysztof Soliwoda - Przewodniczący Rady Gminy oraz koordynator Programu -Jan Śliwiński. Motywem przewodnim festynu był temat: \\\"Kurpie w naszych sercach\\\"
Festyn otworzył, Dyrektor Szkoły - Marek Żołyński, witając przybyłych mieszkańców i zaproszonych gości

Niżej kilka migawek fotograficznych z festynu.

Informacja o festynie w Szkole w Porządziu

W dniu 31 maja 2009 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Porządziu zorganizowała festyn środowiskowy w ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich –Program Integracji Społecznej.W festynie udział wzięła społeczność lokalna oraz zaproszeni goście.
Gminę reprezentowali: Przewodniczący Rady Gminy- Krzysztof Soliwoda, Wójt Gminy –Jan Kozon, Kierownik Referatu Oświaty –Marek Owsianka oraz Koordynator Programu Integracji Społecznej w Gminie –Jan Śliwiński.
W festynie wzięli udział Dyrektorzy z Zespołu Szkół Publicznych w Rząśniku, Szkoły w Sieczychach, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków.
Gospodarzem festynu była Pani Grażyna Prus –Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Porządziu.
Motywem przewodnim festynu było Święto Szkoły.
Program festynu był urozmaicony na co składały się : część artystyczna ,biegi o puchar Dyrektora Szkoły ,konkursy rodzinne, loteria oraz wyróżnienia i nagrody dla Przyjaciół Szkoły, nauczycieli i uczniów, które wręczył Wójt Gminy -Jan Kozon.
Kilka migawek fotograficznych przedstawia atmosferę festynu.

Informacja oFestynie w Szkole w Porządziu - Środowisko Naturalne

Informacja o Festynie w Szkole Podstawowej w Porządziu
W dniu 9 czerwca 2009r. w Szkole Podstawowej w Porządziu odbył się Festyn, którego tematem była ochrona środowiska naturalnego.
Festyn stanowił element szerszego projektu mającego na celu popularyzację ochrony środowiska.
Na program składały się:
1. Występ szkolnego zespołu artystycznego popularyzującego tematy ochrony środowiska
2. Ocena prac konkursowych związanych z tematyką środowiskową
3.Biegi o Puchar Dyrektora Szkoły
4.Przeciaganie liny
5.Mecz piłki nożnej miedzy szkołą a picownikami Nadleśnictwa Wyszków
6. Rozmowy przy grilu
Projekt realizowany była w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich-Programu Integracji Społecznej.
Cieszył się dużym zainteresowaniem e młodzieży oraz lokalnego środowiska.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Nadleśnictwa Wyszków oraz Gminy Rząśnik.

Informacja o spotkaniu usługodawców realizujących Program PIS

INFORMACJA

W dniu 9 września 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik odbyło się spotkanie usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej z Regionalnym Konsultantem ds. realizacji Programu Panią Barbarą Pędzich.
Tematem głównym spotkania była sprawa dalszej realizacji wcześniej realizowanych projektów usług społecznych, kiedy nie będzie funkcjonował Program.
Uczestnicy spotkania zastanawiali się jak można dalej wykorzystywać zaangażowanie społeczne i kontynuować różne projekty.
Możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów przedstawiła Pani Barbara Pędzich.
Uczestnicy spotkania postanowili, że nadal należy spotykać się w gronie usługodawców i poszukiwać rozwiązań realizacji różnych projektów angażujących społeczność lokalną.

Informacja o spotkaniu usługodawców realizujących usługi społeczne z Programu PIS

Rząśnik dnia 9.03.2010 r.

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Rząśnik zaprasza potencjalnych Usługodawców, organizacje pozarządowe, zespół ds. aktualizacji i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rząśnik na lata 2007- 2013, które odbędzie się w dniu 18 marca 2010 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik.
Celem spotkania będzie realizacja usług społecznych o tematyce sportowej.
Realizacja usług w roku 2010

Zaproszenie do składania ofert na realizacje usług społecznych z PIS w roku 2010

Zaproszenie do składania ofert na usługi społeczne:

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUG z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Usługi integracji społecznej
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Rząśnik uzyskała dotację w wysokości 336.520,50 PLN, na realizację niżej określonych usług przeznacza się w roku 2010 kwotę 20000 zł z podziałem na:
I. Realizacja usług społecznych -20000
1.ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Rząśnik Jan Kozon zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Rząśnik spośród usług opisanych poniżej.

2.SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy dnia 18.03.2010 r. o godzinie 12:00

3.PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem:www. bip.rzasnik.pl .Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.
WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Część III .
Inicjowanie przedsięwzięć sportowych, jako „integracja międzypokoleniowa „ dla różnych grup wiekowych poprzez rozwój różnych form sportu, turystyki i aktywnych form wypoczynku.
Termin realizacji w okresie maj - do 31 sierpnia 2010 roku
Na wyżej wymienione działanie przeznacza się kwotę 20000 zł


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych, jako: [1 godzina/dzień/tydzień/miesiąc] pracy usługodawcy] / [wykonanie usług opisanych powyżej na rzecz 1 beneficjenta]

5.UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.Organizacje kościelne
3.Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4.Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
W odniesieniu do części I ( pkt. 4.1)
1. posiadanie doświadczenia w realizacji tego typu zadań
2. możliwości organizacyjne i kadrowe zapewniające realizację usługi w złożonej ofercie
3. zgodność z warunkami realizacji zakresem zamawianych usług
4. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

W odniesieniu do poszczególnych części realizowanych usług wykonawca musi wykazać się potencjałem gwarantującym prawidłowe i na wysokim poziomie wykonywanie zakontraktowanej usługi.
Wykonawca w szczególności musi wykazać, że
1. posiada doświadczenia w realizacji tego typu zadań
2. ma możliwości organizacyjne i kadrowe zapewniające realizację usługi w złożonej ofercie
3. posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej, jeżeli jest niezbędna do realizacji danej usługi
4. zgodność z warunkami realizacji zakresem zamawianych usług
5. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty i oświadczenia:
- złożenie oferty na drukach obowiązującej w procedurze specjalnej CPP
- kserokopie dokumentów potwierdzających gwarancję prawidłowego wykonania usługi ( przygotowanie zawodowe, doświadczenie, referencje, dyplomy itp.)
- oświadczenie oferenta o wypełnieniu wymienionych warunków
8.PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a)Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Rząśniku ul. Jesionowa 3 pok. 16a w terminie do 01.04.2010 r.
b) Oferta winna być ważna, przez co najmniej [30] dni od daty określonej w pkt. a)
c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4 usługodawca cytuje nagłówek i numer części w ramach, której będzie składała ofertę] „, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT
1.Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 7
b. Wybór najkorzystniejszych ofert.
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną, jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2.Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3.Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4.Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

6.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Janem Śliwińskim, Tel/ 029 679 21 00 w. 17;
fax 0 29 679 20 99, e-mail: jan-sliwinski@wp.pl

7.ZAŁĄCZNIKI
1.Formularz Oferty
2.Wzór Umowy/ Porozumienia
3.Wzór sprawozdania

Komunikat Komisji konkursowej o wyborze ofert na realizację usług społecznych

Rząśnik dnia 7.04.2010


Komunikat komisji o wyborze ofert na realizację usług społecznych z PIS:

Komunikat

Raport z oceny ofert złożonych przez usługodawców na realizację Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 73 58 POL, zawartej w dniu 7 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Wójta Gminy Rząśnik.
W ramach zaproszenia do składania ofert zamówione zostały usługi w wysokości 20000 zł.
3. Część III – Inicjowanie przedsięwzięć sportowych
Wpłynęło 1 oferta na kwotę 19995
Komisja konkursowa ( powołana Zarządzeniem Nr 63/2008 wójta Gminy Rząśnik z dnia 16 kwietnia 2008 r.) oceniła ofertę w ramach zaproszenia na usługi wymienione wyżej. Stwierdziła również, że w ofercie zawyżone są niektóre koszty i należałoby dokonać przesunięć pomiędzy niektórymi pozycjami kosztów, na co wyraził zgodę Usługodawca w czasie negocjacji.
Po przeprowadzeniu negocjacji z Usługodawcą uzgodniona kwota usług społecznych wynosi 19995 zł.
Komisja rekomendowała Wójtowi Gminy do realizacji 1 ofertę, na część III Planu działania.
Komunikat komisji o wyborze ofert na realizację usług społecznych z PIS:
Komisja po ocenie jedynej oferty złożonej przez Wiejski Klub Sportowy w Rząśniku na realizacje usług społecznych promujących rozwój sportu na terenie Gminy, wnioskuję do Wójta Gminy o przyjecie jej do realizacji.

Zaproszenie do składania ofert na realizacje usług społecznych z PIS w roku 2010

Zaproszenie do składania ofert na realizacje usług społecznych z PIS w roku 2010:
Zaproszenie do składania ofert na usługi społeczne:

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUG z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Usługi integracji społecznej
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Rząśnik uzyskała dotację w wysokości 368865, 90 PLN, na realizację niżej określonych usług przeznacza się w roku 2010 kwotę 13998, 24 zł z podziałem na:
Realizacja usług społecznych -13998,24
I- Organizowanie czasu wolnego dla dzieci z terenu Gminy Rząśnik-10500
II -Aktywizacja osób starszych poprzez integrację ze środowiskiem- 3498,24

1.ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Rząśnik Jan Kozon zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Rząśnik spośród usług opisanych poniżej.

2.SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy dnia 13.05.2010 r. o godzinie 12:00

3.PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem:www. bip.rzasnik.pl .Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.
WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
II - Organizowanie czasu wolnego dla dzieci z terenu Gminy Rząśnik- 10500 zł.

III - Aktywizacja osób starszych poprzez integrację ze środowiskiem – 3498,24

Termin realizacji w okresie maj - do 31 sierpnia 2010 roku
Na wyżej wymienione działanie przeznacza się kwotę 13998,24 zł


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych, jako: [1 godzina/dzień/tydzień/miesiąc] pracy usługodawcy] / [wykonanie usług opisanych powyżej na rzecz 1 beneficjenta]

5.UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.Organizacje kościelne
3.Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4.Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
W odniesieniu do części I ( pkt. 4.1)
1. posiadanie doświadczenia w realizacji tego typu zadań
2. możliwości organizacyjne i kadrowe zapewniające realizację usługi w złożonej ofercie
3. zgodność z warunkami realizacji zakresem zamawianych usług
4. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

W odniesieniu do poszczególnych części realizowanych usług wykonawca musi wykazać się potencjałem gwarantującym prawidłowe i na wysokim poziomie wykonywanie zakontraktowanej usługi.
Wykonawca w szczególności musi wykazać, że
1. posiada doświadczenia w realizacji tego typu zadań
2. ma możliwości organizacyjne i kadrowe zapewniające realizację usługi w złożonej ofercie
3. posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej, jeżeli jest niezbędna do realizacji danej usługi
4. zgodność z warunkami realizacji zakresem zamawianych usług
5. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty i oświadczenia:
- złożenie oferty na drukach obowiązującej w procedurze specjalnej CPP
- kserokopie dokumentów potwierdzających gwarancję prawidłowego wykonania usługi ( przygotowanie zawodowe, doświadczenie, referencje, dyplomy itp.)
- oświadczenie oferenta o wypełnieniu wymienionych warunków
8.PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a)Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Rząśniku ul. Jesionowa 3 pok. 16a w terminie do 31.05.2010 r.
b) Oferta winna być ważna, przez co najmniej [30] dni od daty określonej w pkt. a)
c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4 usługodawca cytuje nagłówek i numer części w ramach, której będzie składała ofertę] „, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT
1.Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 7
b. Wybór najkorzystniejszych ofert.
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną, jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2.Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3.Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4.Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

6.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Janem Śliwińskim, Tel/ 029 679 21 00 w. 17;
fax 0 29 679 20 99, e-mail: jan-sliwinski@wp.pl

7.ZAŁĄCZNIKI
1.Formularz Oferty
2.Wzór Umowy/ Porozumienia
3.Wzór sprawozdania
Załączniki wymienione wyżej zamieszczone są wyżej.

Komunikat Komisji Konkursowej o ocenie ofert na realizację usług społecznych z Programu Integracji Społecznej

Rząśnik dnia 7.06.2010


Komunikat Komisji Konkursowej o wyborze ofert na realizację usług społecznych z PIS:


Raport z oceny ofert złożonych przez usługodawców na realizację Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 73 58 POL, zawartej w dniu 7 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Wójta Gminy Rząśnik.
W ramach zaproszenia do składania ofert zamówione zostały usługi w wysokości-
13998, 24 zł.
Cześć I –Organizacja czasu wolnego dla dzieci z terenu Gminy Rząśnik- 10500 zł.
Część II – Aktywizacja osób starszych poprzez integrację ze środowiskiem – 3498, 24 zł.
Wpłynęło 3 oferty, a w tym 2 na organizację czasu wolnego dla dzieci z terenu Gminy Rząśnik na 10500 zł, oraz 1 oferta na aktywizacje osób starszych na kwotę – 3498, 24 zł.
Ogólna wartość ofert wyniosła – 13998, 24 zl.
Komisja konkursowa ( powołana Zarządzeniem Nr 63/2008 wójta Gminy Rząśnik z dnia 16 kwietnia 2008 r.) oceniła oferty w ramach zaproszenia na usługi wymienione wyżej.
Komisja konkursowa po ocenie złożonych ofert uznała, że wszystkie kwalifikują się do realizacji.
Komunikat komisji o wyborze ofert na realizację usług społecznych z PIS:
Komisja po ocenie złożonych ofert przez:
1.Publiczna Szkołę Podstawową w Porządziu na kwotę – 6000 zł
2.Publiczną Szkołę Podstawową w Komorowie na kwotę – 4500 zł.
Oferty dotyczą organizacji czasu wolnego dla dzieci
3.Gminną Bibliotekę Publiczną w Rząśniku na kwotę – 3498, 24 zł.
Oferta dotyczy aktywizacji osób starszych

Komisja rekomendowała Wójtowi Gminy do realizacji 3 oferty, na część I i II Planu działania.
Wójt Gminy
Jan Kozon

Zaproszenie do składania ofert na realizacje usług społecznych z PIS w roku 2010

Rząśnik dnia 28.06.2010 r.

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUG z PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Rząśnik uzyskała dotację w wysokości 368860, 74 PLN. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Gmina Rząśnik otrzymała z rezerwy dodatkową kwotę środków finansowych w wysokości 20000 zł na realizację usług społecznych. Kwotę tą przeznacza się na realizację niżej wymienionych usług społecznych, które realizowane powinny być w m-cu sierpniu. Ostateczne zakończenie realizacji i rozliczenie usług winno nastąpić do dnia 10 września 2010 r
Realizacja usług społecznych -20000 zł.
I- Organizowanie czasu wolnego dla dzieci z terenu Gminy Rząśnik-20000 zł.

1.ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Rząśnik Jan Kozon zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Rząśnik w ramach Planu działania.
Oferty na usługi powinny dotyczyć tematyki związanej z organizacją czasu wolnego dla dzieci z terenu gminy.

2.SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy dnia 5.07.2010 r. o godzinie 12:00

3.PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: www. bip.rzasnik.pl .Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną część. W ramach części I może być realizowane kilka usług dotyczących organizowania czasu wolnego. Jeżeli Oferent pragnie złożyć kilka ofert na realizację usług w ramach części I , jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą ofertę w ramach części I. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej oferty.
WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
I - Organizowanie czasu wolnego dla dzieci z terenu Gminy Rząśnik- 20000 zł.

Termin realizacji w okresie maj - do 10 września 2010 roku
Na wyżej wymienione działanie przeznacza się kwotę 20000 zł

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych, jako: [1 godzina/dzień/tydzień/miesiąc] pracy usługodawcy] / [wykonanie usług opisanych powyżej na rzecz 1 beneficjenta]

5.UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.Organizacje kościelne
3.Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4.Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
W odniesieniu do części I ( pkt. 4.1)
1. posiadanie doświadczenia w realizacji tego typu zadań
2. możliwości organizacyjne i kadrowe zapewniające realizację usługi w złożonej ofercie
3. zgodność z warunkami realizacji zakresem zamawianych usług
4. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

W odniesieniu do poszczególnych części realizowanych usług wykonawca musi wykazać się potencjałem gwarantującym prawidłowe i na wysokim poziomie wykonywanie zakontraktowanej usługi.
Wykonawca w szczególności musi wykazać, że
1. posiada doświadczenia w realizacji tego typu zadań
2. ma możliwości organizacyjne i kadrowe zapewniające realizację usługi w złożonej ofercie
3. posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej, jeżeli jest niezbędna do realizacji danej usługi
4. zgodność z warunkami realizacji zakresem zamawianych usług
5. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty i oświadczenia:
- złożenie oferty na drukach obowiązującej w procedurze specjalnej CPP
- kserokopie dokumentów potwierdzających gwarancję prawidłowego wykonania usługi ( przygotowanie zawodowe, doświadczenie, referencje, dyplomy itp.)
- oświadczenie oferenta o wypełnieniu wymienionych warunków
8.PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a)Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Rząśniku ul. Jesionowa 3 pok. 16a w terminie do 21.07.2010 r.
b) Oferta winna być ważna, przez co najmniej [30] dni od daty określonej w pkt. a)
c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4 usługodawca cytuje nagłówek i numer części w ramach, której będzie składała ofertę] „, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT
1.Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 7
b. Wybór najkorzystniejszych ofert.
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną, jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2.Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3.Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4.Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

6.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Janem Śliwińskim, Tel/ 029 679 21 00 w. 17;
fax 0 29 679 20 99, e-mail: jan-sliwinski@wp.pl

7.ZAŁĄCZNIKI
1.Formularz Oferty
2.Wzór Umowy/ Porozumienia
3.Wzór sprawozdania
Załączniki wymienione wyżej zamieszczone w pozycji dokumenty.

Komunikat komisji konkursowej

Rząśnik dnia 26.07.2010


Komunikat Komisji Konkursowej o wyborze ofert na realizację usług społecznych z PIS:


Raport z oceny ofert złożonych przez usługodawców na realizację Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 73 58 POL, zawartej w dniu 7 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Wójta Gminy Rząśnik.
W ramach zaproszenia do składania ofert zamówione zostały usługi w wysokości-
20000zł.
Cześć I –Organizacja czasu wolnego dla dzieci z terenu Gminy Rząśnik- 20000zł.
Wpłynęło 3 oferty, a w tym 3 na organizację czasu wolnego dla dzieci z terenu Gminy Rząśnik na 20000 zł,
Ogólna wartość ofert wyniosła – 20000 zl.
Komisja konkursowa ( powołana Zarządzeniem Nr 63/2008 wójta Gminy Rząśnik z dnia 16 kwietnia 2008 r.) oceniła oferty w ramach zaproszenia na usługi wymienione wyżej.
Po ocenie złożonych ofert uznała, że wszystkie kwalifikują się do realizacji.
Komunikat komisji o wyborze ofert na realizację usług społecznych z PIS:
Komisja po ocenie złożonych ofert przez:
1.Publiczna Szkołę Podstawową w Porządziu na kwotę – 5000 zł
2.Publiczną Szkołę Podstawową w Starym Lubielu na kwotę – 5000 zł.
3.Zespół Szkół Publicznych w Rząśniku na kwotę – 10000 zł.
Oferty dotyczą organizacji czasu wolnego dla dzieci

Komisja rekomendowała Wójtowi Gminy do realizacji 3 oferty, na część I Planu działania.

Wójt Gminy
Jan Kozon

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2008 07:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Śliwiński
Ilość wyświetleń: 15180
14 października 2016 13:38 Adam Koczkodon - Aktualizacja danych jednostki.
02 marca 2016 08:22 Adam Koczkodon - Aktualizacja danych jednostki.
26 lipca 2010 16:27 Jan Śliwiński - Aktualizacja danych jednostki.