Środowisko naturalne

Wybierz rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

WÓJT GMINY Rząśnik 07-205 Rząśnik ul. Jesionowa 3 Rząśnik 18.01.2013r.Woj- mazowiecki«1 S.6220.02.01.2013 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z póź. zm.),...

ZAWIADOMIENIE o WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn : " Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nowe Wielątki – Wielątki Folwark Rząśnik 23.02.2012 r. S. 6220.2.1.2012 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 49 i art. 61...

Postanowienie

Rząśnik, dnia 22.02.2012 r. Wójt Gminy Rząśnik S.6220.1.5.2012 Postanowienie Na podstawie art. 63 ust. 2 , art. 64 ust. 1 , art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr...

Obwieszczenie

Obwieszczenie informujące, że wydane zostało postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej Gołystok – Zakrzewo na działce nr ew. 50 obręb Gołystok. Rząśnik, 22.02.2012 r. OŚ.6220.1.6.2012 Obwieszczenie Wójta...