Komunikaty

Wybierz rok

Obwieszczenie o braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko

Rząśnik, 14.05.2015 r. OŚ.6220.1.9.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnik Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)...

POSTANOWIENIE

Rząśnik, dnia 22.02.2012 r. Wójt Gminy Rząśnik S.6220.1.5.2012 Postanowienie Na podstawie art. 63 ust. 2 , art. 64 ust. 1 , art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr...

Obwieszczenie

Obwieszczenie informujące, że wydane zostało postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej Gołystok – Zakrzewo na działce nr ew. 50 obręb Gołystok. Rząśnik, 22.02.2012 r. OŚ.6220.1.6.2012 Obwieszczenie Wójta...

ZAWIADOMIENIE o WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn : " Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nowe Wielątki – Wielątki Folwark Rząśnik 23.02.2012 r. S. 6220.2.1.2012 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 49 i art. 61 §...

Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży

Rząśnik, dnia 2009.10.01 . Wójt Gminy Rząśnik na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) informuje, że w dniach od 02 pażdziernika 2009r do 30 pażdziernika 2009r w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik będzie wywieszony wykaz nieruchomości...