Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U  z 2016r. poz.446 z późn.zm. ) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 września 2017r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z  obrad  XL,XLI i XLII sesji Rady Gminy.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 30 sierpnia 2017 r. do  28 września 2017r.
5.Zapytania radnych.
6.Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.173.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2017 roku  w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik  w 2017 roku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL.189.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik.
10.Podjęcie uchwał:
   a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2017–2022.
   b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na  rok 2017.
11.Zapytania i wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad.

                                                                         PRZEWODNICZACY RADY GMINY
                                                                                        w  Rząśniku
                                                                                mgr Krzysztof Soliwoda
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2017 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 94
25 września 2017 11:06 Justyna Nowotka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 września 2017 14:27 Adam Koczkodon - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 września 2017 14:26 Adam Koczkodon - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)