Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

 

Przewodniczący Rady Gminy zaparasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik

 

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U  z 2018r. poz.994 ze zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 18 grudnia 2018r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  obrad  III sesji Rady Gminy.                                                                                      

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 07 grudnia 2018r. do 18 grudnia 2018 roku.

5. Zapytania  i interpelacje radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole  i w domu” na lata 2019-2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Gminie Rząśnik wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia  z pomocy społecznej  w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" .

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

10. Podjęcie uchwał:
 a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2018–2023.
 b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018.

11. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na rok 2019-2024.
  b) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rząśnik na rok 2019.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik

                                                                                                                                  Grzegorz Gołębiewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2018 11:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Jasińska Kasjaniuk
Ilość wyświetleń: 389
13 grudnia 2018 12:35 (Karolina Jasińska Kasjaniuk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 12:35 (Karolina Jasińska Kasjaniuk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 11:41 (Karolina Jasińska Kasjaniuk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)