Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r. poz. 506) zwołuję X sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 27 czerwca 2019r. o godz.12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami  tj. od 26.04.2019r. do 27.06.2019r.
5. Raport o stanie Gminy Rząśnik za 2018 rok.
   a) przedstawienie raportu o stanie Gminy, w tym debata nad raportem,
   b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rząśnik wotum zaufania.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
   a) przedstawienie sprawozdania przez Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,
   b) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok,
   c) przedstawienie informacji o stanie mienia gminy,
   d) zapoznanie radnych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej  o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok  wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
   e) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
   f) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok,
   g) dyskusja nad sprawozdaniami,
   h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
   i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwał:
   a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2019– 2024,
   b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik  na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik dla obszarów położnych w obrębach geodezyjnych: Bielino, Dąbrowa, Gołystok, Grodziczno, Józefowo, Komorowo, Nowy Lubiel, Nury, Ochudno, Osiny, Ostrówek, PGR Rząśnik, Plewica, Porządzie, Rogóźno, Rząśnik, Stary Lubiel, Wielątki, Wielątki Folwark, Wincentowo, Wola Polewna, Wólka Folwark, Wólka Lubielska, Wólka Przekory oraz Wólka Wojciechówek.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z hal sportowych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rząśnik.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018r.
11. Funkcjonowanie oświaty w gminie:
   a) informacja o planowanych remontach obiektów szkół w okresie wakacji,
   b) informacja o stopniu realizacji reformy oświatowej.
12. Informacja o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

                                                                                   Przewodniczący
                                                                            Rady Gminy w Rząśniku
                                                                               Grzegorz Gołębiewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2019 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 98
18 czerwca 2019 11:45 (Adam Koczkodon) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)