Uchwały Rady

Uchwała Nr XLVIII.282.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2015 rok

Uchwała Nr XLVIII.282.2014

Rady Gminy Rząśnik z dnia

30 października 2014 roku

 

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2015 rok

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, z późn.zm.) Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

 

 

§1.

Obniża się cenę skupu żyta ustaloną do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014 r. poz.935) z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 44,00 za 1 dt.

 

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnik.

 

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2015 roku.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2014 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 1467
14 listopada 2014 15:20 (Adam Koczkodon) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2014 15:19 (Adam Koczkodon) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)