Nabór pracowników

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

ASYSTENTA RODZINY

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny w wymiarze pełnego etatu. 

 

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę

Wymagania:                                                                                                               Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz.887 z późn. zm.), w szczególności posiada:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 cyt. ustawy i udokumentuje co najmniej roczny staż z dziećmi lub rodziną,
 3. nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
 4. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 5. nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniu oraz samokształceniu.

Wymagania pożądane:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcie rodziny w systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,
 2. obsługa komputera,
 3. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. odporność na stres,
 6. odpowiedzialność,
 7. asertywność,
 8. rzetelność, systematyczność,
 9. komunikatywność i otwartość

Do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:

 1. opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. opracowanie we współpracy z członkiem rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu pracy zarobkowej,
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, umiejętności psychospołecznych,
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych i w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczących pracy z rodziną,
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 17. sporządzanie na wniosek sadu opinii o rodzinie i jej członkach,
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym .

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. C.V,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i pożądany staż,
 4. kopie dokumentów potwierdzających tożsamość,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 7. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został mu nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 8. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśniku  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 101,poz.926 z późn. zmianami/.”

Dodatkowe informacje:                                                                                            Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 8, do dnia 20.12.2012 r. do godziny 15.00, w zamkniętej kopercie lub pocztą /decyduje data dostarczenia – wpływu przesyłki pocztowej/ z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

GOPS w Rząśniku zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty i spełniające wymogi konieczne i pożądane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 29 679 19 20 wew. 39

- pn- pt. od 8.00 do 16.00.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

 

Kierownik GOPS w Rząśniku

       Agata Kujawa

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2012 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 5292
28 grudnia 2012 15:25 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [protokol_z_posiedzenia_komisji_rekrutacyjnej.jpg] do dokumentu.
13 grudnia 2012 14:39 Adam Koczkodon - Dodanie dokumentu.