Komunikaty

OGŁOSZENIE NABORU NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

OGŁOSZENIE NABORU NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
 

1.Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik.
2.Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w ogłoszeniu.
3.W skład komisji konkursowej wchodzi do 6 osób z prawem głosu:
1)przewodniczący komisji - przedstawiciel Urzędu Gminy,
2)do dwóch przedstawicieli Urzędu gminy jako członkowie komisji,
3)do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe jako członkowie komisji.
4.Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
5.W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
6.Komisja konkursowa powoływana jest przez Wójta Gminy Rząśnik.
7.Wójt Gminy Rząśnik wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.
8.Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1)są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
2)nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.),
3)mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
4)wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.),
5)zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.
9.Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
10.Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 22 stycznia 2020 roku o godz. 16:00 Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rząśnik.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2020 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 66
14 stycznia 2020 14:53 (Adam Koczkodon) - Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 14:42 (Adam Koczkodon) - Dodanie załącznika [formularz_zgloszenia_komisja_konkursowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 14:41 (Adam Koczkodon) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)