Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Rząśnik przedstawia do konsultacji społecznych

Wójt Gminy Rząśnik przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Program współpracy...

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią...