Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE NABORU NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE NABORU NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 1.Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik. 2.Komisja konkursowa powoływana...

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 iipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią...