Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E

Rząśnik, dnia 14.05.2015 r. S.6220.1.7.2015. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz w związku z...

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego

Rząśnik 9.03.2015r. S. 6220.1.1.2015 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 30, 33 oraz art. 79 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z...

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118) Wójt Gminy Rząśnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego...

Zapytanie ofertowe na „Kalendarze” w ramach projektu pn. "STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE RZĄŚNIK (24)“ - zmiana

Znak sprawy: 271.31.2014 Zamawiający: Gmina Rząśnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na „Kalendarze” w ramach projektu pn. "STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE RZĄŚNIK (24)“ współfinansowanego...

Zapytanie ofertowe na „Publikację 1 artykułu sponsorowanego” w ramach projektu pn. "STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE RZĄŚNIK (24)“

ZP. 271.30.2014 Zamawiający Gmina Rząśnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Publikację 1 artykułu sponsorowanego” w ramach projektu pn. "STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE RZĄŚNIK (24)“ współfinansowanego...

Zapytanie ofertowe na „Materiały promocyjne” w ramach projektu pn. "STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE RZĄŚNIK (24)“

Zapytanie ofertowe Znak sprawy: 271.29.2014 Zamawiający: Gmina Rząśnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na „Materiały promocyjne” w ramach projektu pn. "STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE RZĄŚNIK...