Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA ws. debaty nad Raportem o stanie gminy za 2018 rok.

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy informuje, że na X Sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019r. Wójt Gminy Rząśnik przedstawi Raport o stanie gminy za 2018 rok. Zgodnie z art. 28a § 6 i 7 mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos podczas debaty nad raportem winni złożyć pisemne zgłoszenie poparte minimum 20 podpisami. Zgłoszenia...

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego - budynku gospodarczego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działce o nr ew. 71, Janowo, gm. Rząśnik.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowalnych tj. przebudowę drogi gminnej w msc. Wola Polewna od drogi powiatowej nr 2648W, a także na przebudowę...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WÓJT GMINY RZĄŚNIK Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U.2018, poz.2204 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik przy ulicy Jesionowej 3 został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rząśnik, przeznaczonych do sprzedaży...

KOMUNIKAT

dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej

Możliwość uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Rząśnik

Możliwość uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Rząśnik Gmina Rząśnik zawiadamia, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Rząśnik Uchwałą Nr LV.272.2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji spółkom wodnym działającym na terenie gminy Rząśnik, trybu...

OGŁOSZENIE

Rząśnik, dnia 15 lutego 2019r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz.450 ze zm.) Wójt Gminy Rząśnik ogłasza otwarty ko

ZAPROSZENIE

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zapraszają wszystkie zainteresowane osoby z terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” na bezpłatne szkolenie pt. MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI PRZETWÓRCZE – ZAGRODOWE PRZETWÓRSTWO MLEKA....