Komunikaty

OGŁOSZENIE

Rząśnik, dnia 23 lutego 2018r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz.1817 z późn. zm.)

Wójt Gminy Rząśnik
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
na terenie Gminy Rząśnik

I.    Rodzaj i formy realizacji zadania

1.    Zadanie polegać będzie na organizacji działań, mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej pośród mieszkańców Gminy Rząśnik.
2.    Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację poniższych przedsięwzięć:
a)    szkolenie zawodników, poprzez prowadzenie zajęć przez organizacje pozarządowe, zorganizowane w formie klubów sportowych;
b)    organizację turniejów, zajęć sportowych;
c)    organizowanie imprez sportowych i rozgrywek;
d)    organizację i uczestnictwo w regionalnych i ponadregionalnych zawodach sportowych;
e)    utrzymanie bazy sportowej w Rząśniku;
f)    zakup sprzętu sportowego.

II.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania w roku 2018
1.    Na realizację powierzenia zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przeznacza się środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł (słownie osiemdziesiąt tysięcy złotych). W 2017r. na realizację ww. zadania przeznaczono 80 000,00 zł.
2.    Kwota powyższa oraz poszczególne zasady przyznania dotacji mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, iż zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Rząśnik.
3.    Poszczególne kwoty udzielonych dotacji zostaną zawarte w umowach dotyczących realizacji zadania.

III.    Zasady przyznawania dotacji
1.    Dotacja może zostać przyznana jednemu lub kilku podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.
2.    Zlecanie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji celowej na sfinansowanie ich realizacji.
3.    Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016r., poz. 1300).
4.    Podpisanie stosownych umów odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik w terminach uzgodnionych pomiędzy stronami.
5.    Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty określonej w ofercie.
6.    Wydatki nie mogą przekraczać wysokości zwykle ponoszonych przez podmioty realizujące zadania, zaś stawki nie mogą przekraczać powszechnie obowiązujących na rynku.
7.    Środki uzyskane z dotacji powinny być wykorzystane w szczególności na:
a)    ekwiwalenty sędziowskie,
b)    zlecenia prowadzenia uproszczonej rachunkowości,
c)    zakup sprzętu sportowego,
d)    zakup napojów dla potrzeb zawodników w trakcie trwania szkoleń i rozgrywek,
e)    transport na imprezy sportowe,
f)    bieżące utrzymanie bazy sportowej,
g)    opłaty licencyjne i startowe,
h)    ubezpieczenia i badania lekarskie,
i)    wynagrodzenia trenerów.
8.    Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) zakup gruntów lub budynków oraz zadania inwestycyjne,
b)    działalność polityczną i religijną,
c)    pokrycie bieżącej działalności wnioskodawcy, przekraczające potrzeby obsługi zadania, na które została udzielona dotacja,
d)    spłatę odsetek i kredytów.
9.    Wójt Gminy Rząśnik może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IV.    Termin i warunki realizacji zadania
1.    Zadania zlecone finansowane środkami z budżetu Gminy Rząśnik wyłonieni wykonawcy mogą realizować w okresie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2018r.
2.    Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie realizacji zadania.

 
V.    Termin i warunki składania ofert
1.    Termin składania ofert wyznacza się do dnia: 16 marca 2018r., do godz. 16.00.
2.    Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2018 na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018r. na terenie Gminy Rząśnik".
3.    Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016r., poz. 1300)
4.    Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w pkt 3, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:
a)    aktualny odpis z rejestru (np. KRS) - wydany nie wcześniej niż sześć miesięcy od daty upływu terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta             i umocowanie osób go reprezentujących,
b)    sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności określonym             w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubiegły lub -                 w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,
c)    sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok - w przypadku ofert składanych do 31 marca br. możliwe jest przedłożenie sprawozdania za rok poprzedni,
d)    umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku oferty wspólnej,
e)    oświadczenie, że oferent nie jest wykluczony z prawa otrzymania dotacji ze środków publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
f)    statut w przypadku, gdy organizacja nie podlega obowiązkowemu wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym.
5.    Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
upoważnione do tego osoby.


VI.    Terminy i tryb wyboru ofert
1.    Procedura oceny formalnej ofert jest dokonywana na bieżąco i rozpoczyna się niezwłocznie po wpłynięciu ofert na konkurs.
2.    W terminie do 20 marca 2018r.  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnik zostanie umieszczony wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, wraz z podaniem rodzaju uchybienia.
3.    Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Rząśnik) do:
a)    złożenia zastrzeżenia w sytuacji, gdy jest przekonany, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
b)    uzupełnienia braków formalnych wyłącznie w zakresie brakujących załączników, podpisów, potwierdzeń za zgodność z oryginałem.
4. Prawidłowo uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozpatrzeniu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.
5.    Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa oferty powołana przez Wójta Gminy Rząśnik. Komisja Konkursowa będzie kierowała się kryteriami podanymi w pkt. VII ogłoszenia.
6.    Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Rząśnik w formie Zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
7.    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnik. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.  
8.    Od Zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
9.    Spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu: w terminie do 7 dni po upływie terminu składania ofert.


VII.    Kryteria wyboru ofert
W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

 

Kryterium oceny

Maksymalna

ocena

punktowa

Proponowane działania

skala działań, ich adekwatność do zidentyfikowanego problemu i potrzeb adresatów projektu, planowane metody, realność wykonania

35

Planowane rezultaty:

realność, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne

25

Kosztorys:

adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa, niefinansowy i finansowy wkład własny wnioskodawcy

35

Posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, w tym

dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami - ewentualne opinie i rekomendacje

5

Liczba punktów ogółem:

100

 VIII.1. Nie będą rozpatrywane oferty:
a)    złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
b)    niekompletne;
c)    złożone po terminie;
d)    dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
e)    złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie;
f)    niemieszczące się pod względem merytorycznym w rodzajach zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu;
g)    złożone przez jednego wnioskodawcę w liczbie większej niż 2 oferty;
h)    przekraczające maksymalną kwotę dotacji.
2.    Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016 poz.1817 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.
3.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, dofinansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Rząśnik.
4.    Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot realizujący zlecenie zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania finansowego i merytorycznego z wykonanego zadania zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016r., poz. 1300) .
   

Dodatkowych informacji udziela Pan Paweł Abramczyk Zastępca Wójta Gminy Rząśnik pod numerem telefonu (29) 59 29 262.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2018 09:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 1857
26 lutego 2018 09:10 Adam Koczkodon - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2018 09:08 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [ogloszenie_o__otwartym_konkursie_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2018 09:07 Adam Koczkodon - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)