Komunikaty

OGŁOSZENIE

Rząśnik, dnia 15 lutego 2019r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz.450 ze zm.)

Wójt Gminy Rząśnik

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku  na terenie Gminy Rząśnik

 

 1. Rodzaj i formy realizacji zadania
 2. Zadanie polegać będzie na organizacji działań, mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej pośród mieszkańców Gminy Rząśnik.
 3. Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację poniższych przedsięwzięć:

a)     szkolenie zawodników, poprzez prowadzenie zajęć przez organizacje pozarządowe, zorganizowane w formie klubów sportowych;

b)     organizację turniejów, zajęć sportowych;

c)     organizowanie imprez sportowych i rozgrywek;

d)     organizację i uczestnictwo w regionalnych i ponadregionalnych zawodach sportowych;

e)     utrzymanie bazy sportowej w Rząśniku;

f)      zakup sprzętu sportowego.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania w roku 2019
 2. Na realizację powierzenia zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 przeznacza się środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł (słownie osiemdziesiąt tysięcy złotych). W 2018r. na realizację ww. zadania przeznaczono 80 000,00 zł.
 3. Kwota powyższa oraz poszczególne zasady przyznania dotacji mogą ulec zmianie                     w przypadku stwierdzenia, iż zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Rząśnik.
 4. Poszczególne kwoty udzielonych dotacji zostaną zawarte w umowach dotyczących realizacji zadania.

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
 2. Dotacja może zostać przyznana jednemu lub kilku podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.
 3. Zlecanie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji celowej na sfinansowanie ich realizacji.
 4. Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016r., poz. 1300).
 5. Podpisanie stosownych umów odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik                              w terminach uzgodnionych pomiędzy stronami.
 6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty określonej w ofercie.
 7. Wydatki nie mogą przekraczać wysokości zwykle ponoszonych przez podmioty realizujące zadania, zaś stawki nie mogą przekraczać powszechnie obowiązujących na rynku.
 8. Środki uzyskane z dotacji powinny być wykorzystane w szczególności na:

a)        ekwiwalenty sędziowskie,

b)       zlecenia prowadzenia uproszczonej rachunkowości,

c)        zakup sprzętu sportowego,

d)       zakup napojów dla potrzeb zawodników w trakcie trwania szkoleń i rozgrywek,

e)        transport na imprezy sportowe,

f)        bieżące utrzymanie bazy sportowej,

g)        opłaty licencyjne i startowe,

h)       ubezpieczenia i badania lekarskie,

i)      wynagrodzenia trenerów.

 1. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

a) zakup gruntów lub budynków oraz zadania inwestycyjne,

b)     działalność polityczną i religijną,

c)      pokrycie bieżącej działalności wnioskodawcy, przekraczające potrzeby obsługi zadania, na które została udzielona dotacja,

d)     spłatę odsetek i kredytów.

 1. Wójt Gminy Rząśnik może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

 1. IV.     Termin i warunki realizacji zadania
  1. Zadania zlecone finansowane środkami z budżetu Gminy Rząśnik wyłonieni wykonawcy mogą realizować w okresie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2019r.
  2. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie realizacji zadania.
   1. V.     Termin i warunki składania ofert
   2. Termin składania ofert wyznacza się do dnia: 8 marca 2018r., do godz. 16.00.
   3. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2018 na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik w 2019r. ".
   4. Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016r., poz. 1300)
   5. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w pkt 3, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:

a)     aktualny odpis z rejestru (np. KRS) - wydany nie wcześniej niż sześć miesięcy od daty upływu terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta             i umocowanie osób go reprezentujących,

b)     sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności określonym             w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubiegły lub -                 w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

c)     sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok - w przypadku ofert składanych do 31 marca br. możliwe jest przedłożenie sprawozdania za rok poprzedni,

d)     umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku oferty wspólnej,

e)     oświadczenie, że oferent nie jest wykluczony z prawa otrzymania dotacji ze środków publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

f)        statut w przypadku, gdy organizacja nie podlega obowiązkowemu wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

5. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
upoważnione do tego osoby.

 1. VI.     Terminy i tryb wyboru ofert
  1. Procedura oceny formalnej ofert jest dokonywana na bieżąco i rozpoczyna się niezwłocznie po wpłynięciu ofert na konkurs.
  2. W terminie do 13 marca 2019r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik, na stronie internetowej Urzędu Gminy Rząśnik oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnik zostanie umieszczony wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, wraz z podaniem rodzaju uchybienia.
  3. Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Rząśnik) do:

a)    złożenia zastrzeżenia w sytuacji, gdy jest przekonany, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;

b)     uzupełnienia braków formalnych wyłącznie w zakresie brakujących załączników, podpisów, potwierdzeń za zgodność z oryginałem.

4. Prawidłowo uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozpatrzeniu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

 1. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa oferty powołana przez Wójta Gminy Rząśnik. Komisja Konkursowa będzie kierowała się kryteriami podanymi w pkt. VII ogłoszenia.
 2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Rząśnik w formie Zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik na stronie internetowej Urzędu Gminy Rząśnik oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnik. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni pisemnie                o przyznaniu dotacji. 
 3. Od Zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 4. Spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu: w terminie do 21 dni po upływie terminu składania ofert.
 5. Kryteria wyboru ofert

W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

Kryterium oceny

Maksymalna

ocena

punktowa

Proponowane działania

skala działań, ich adekwatność do zidentyfikowanego problemu i potrzeb adresatów projektu, planowane metody, realność wykonania

40

Planowane rezultaty:

realność, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne

20

Kosztorys:

adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa, niefinansowy i finansowy wkład własny wnioskodawcy

35

Posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, w tym

dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami - ewentualne opinie i rekomendacje

5

Liczba punktów ogółem:

100

 

VIII.1. Nie będą rozpatrywane oferty:

a)    złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;

b)    niekompletne;

c)    złożone po terminie;

d)    dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;

e)    złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie;

f)     niemieszczące się pod względem merytorycznym w rodzajach zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu;

g)    złożone przez jednego wnioskodawcę w liczbie większej niż 2 oferty;

h)    przekraczające maksymalną kwotę dotacji.

 1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018 poz. 450 ze zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, dofinansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Rząśnik.
 3. Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot realizujący zlecenie zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania finansowego i merytorycznego z wykonanego zadania zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016r., poz. 1300) .

    Dodatkowych informacji udziela Pan Paweł Abramczyk Zastępca Wójta Gminy Rząśnik pod numerem telefonu (29) 59 29 262.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2019 15:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 3185
15 lutego 2019 15:32 (Adam Koczkodon) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2019 15:32 (Adam Koczkodon) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)