Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROJEKTY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Rząśnik 27 marca 2017r ZGK.MŁ.602.2.2017 PROJEKTY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Projekt uchwały w sprawie określenia przypadków kiedy usunięcie drzew i krzewów nie wymaga uzyskania zezwolenia , wysokości stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz przypadków , kiedy nie nalicza się opłat za usunięcie drzew...

Zarządzenie .... w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik, w roku szkolnym 2017/2018 oraz wprowadzenia jednolitego wzoru dokumentów

Zarządzenie Nr 156.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina...

OGŁOSZENIE

W związku z objęciem od 1 września 2017r. przez Gminę Rząśnik wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-6 lat Wójt Gminy Rząśnik zaprasza Rodziców zainteresowanych uczęszczaniem przez ich dzieci do oddziałów przedszkolnych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 marca 2017r. o godz. 17.00 w świetlicy...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016r. poz.446z późn.zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 marca 2017r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym...

ZABAWA CHOINKOWA W OCHUDNIE

W dniu 18.02.2017 r w świetlicy w Ochudnie, Ochotnicza Straż Pożarna na czele z Krzysztofem Ładą i Teresą Kulesza zorganizowali zabawę choinkową dla dzieci i dorosłych. Grał zespół Restar. Podczas zabawy odbywały się liczne konkursy. Przybył też Święty Mikołaj, który przyniósł paczki dla wszystkich dzieci. W organizację...

Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rząśnik na lata 2017-2025” określa cele, kierunki i działania we wszystkich obszarach szeroko definiowanej polityki społecznej, które gmina realizuje w celu rozwiązywania problemów społecznych. Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z...

PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Rząśnik 10 lutego 2017r ZGK.MŁ.602.1.2017 PROJEKTY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2017r roku. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz....

INFORMACJA

Rząśnik, dnia 08.02.2017 r. Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 31 stycznia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rząśnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Rząśnik informuje, że projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania...